الی ویزل
متضاد عشق، نفرت نیست، بلکه بی‌تفاوتی است. متضاد هنر، زشتی نیست، بلکه بی‌تفاوتی است. متضاد ایمان، کفر نیست، بلکه بی‌تفاوتی است. و متضاد زندگی، مرگ نیست، بلکه بی‌تفاوتی است.