هنری وان رایک
حافظه آفریده‌ای هوس باز و مستبد است. هرگز نمی توانید بگویید که از کرانۀ دریای زندگی چه سنگریزه‌ای را بر می‌گیرد و در گنجینۀ خود نگاه می دارد، یا کدام گل ناشناخته‌ای را از مزرعه می‌چیند، و به عنوان رمز اندیشه‌هایی که در اعماق قرار گرفته‌اند و روزی اشک به چشم می‌آورند حفظ می‌کند. و با این همه در این شک ندارم که مهمترین چیزها آن‌ها هستند که بهتر به یاد می‌آیند.
لامنه
درسهائی که بر زانوی مادر آموخته شده، آموزش‌هایی که پدر داده، همراه با داستان‌های شیرینی که در کنار بخاری به گوش خورده، یادگارهای شیرینی است که هرگز کاملاً از یاد نمی‌رود.