مارتین لوتر کینگ
تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. تنها نور است که می‌تواند این کار را بکند‌. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد. تنها عشق است که می‌تواند این کار را بکند.
مارتین لوتر کینگ
علم بررسی می کند. مذهب تحلیل می کند. علم به انسان دانش می دهد که قدرت است. مذهب به انسان خرد می دهد که تسلط است. علم عمدتاً با حقایق سر و کار دارد، مذهب عمدتاً با ارزش‌ها سر و کار دارد. این دو با یکدیگر رقیب نیستند.