قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

لودویگ ویتگنشتاین
دین می‌گوید: «این کار را بکن! اینطور فکر کن! و قادر به مستدل ساختن آن نیست و اگر هم در این کار بکوشد، ایجاد دافعه خواهد کرد، زیرا به ازای هر دلیلی که پیش می‌نهد. ضد دلیلی منطقی و قانع کننده وجود دارد، متقاعد کننده گفتن این است که: اینطور فکر کن! هر چقدر هم عجیب به نظر برسد.
الی ویزل
متضاد عشق، نفرت نیست، بلکه بی‌تفاوتی است. متضاد هنر، زشتی نیست، بلکه بی‌تفاوتی است. متضاد ایمان، کفر نیست، بلکه بی‌تفاوتی است. و متضاد زندگی، مرگ نیست، بلکه بی‌تفاوتی است.