قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
اگر رمان به راستی باید از میان برود، به این دلیل نیست که نیروی اش تمام شده است، بلکه بدان علت است که رمان در جهانی به سر می برد که دیگران از آن او نیست.
نظرات
250