قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
اصل و اساسی که تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یکسان دارند، این است : کسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.
نظرات
250