قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
ما می خواهیم ظرافت و دقت ریاضیات را تا آنجا که ممکن است در همه علوم تسری دهیم. البته با این کار قصد نداریم چیزها را بهتر بشناسیم، بلکه تنها می خواهیم با اشیاء رابطه ای انسانی برقرار کنیم.
نظرات
250