قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

رالف والدو امرسون
انسانیکه عزم بهتنها زیستن نمودهاست، باید از خانه و کاشانه خویش بههمان نسبت دوری جوید که از جامعه. من بههنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهایی نمی کنم، هرچند که در اطرافم هیچ کس نباشد. اما اگر کسی می خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را بهاو نشان بده.
نظرات
250