قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

بنجامین فرانکلین
ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج [ آن ] هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند.
نظرات
250