قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
یک دانشمند میانه حال با هدف تسلط بر تدریس و تالیف به مطالعه می پردازد. سر او به معده و روده هایی می ماند که غذا بدون هضم شدن از آنها عبور می کند.
نظرات
250