قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

بنجامین فرانکلین
استعدادهای خود را پنهان نکنید. استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟
نظرات
250