قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

توماس ادیسون
مادرم کلید کامیابی من بود. او با همه‌ی وجودش به من ایمان داشت و من احساس می‌کردم کسی را دارم که برایش زندگی کنم؛ کسی که نباید ناامیدش کنم.
نظرات
250