قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
اگر بر این باورید که فرد باهوشی هستید، سبب آن، این است که چارچوبهای مرجع روشنی را در ذهن خود، پویا می کنید که این احساس اطمینان را نیرو می بخشد.
نظرات
250