قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
اثری را آفریدن و پس از پایان، بد شمردن، از رنج های روان است؛ به ویژه اگر شخص بپذیرد که این بهترین اثری بود که می توانست بیافریند.
نظرات
250