قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات، گرفتاری و عذاب کشیده است. بهترین دلیلش هم این است که در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد.
نظرات
250