قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
اگر انسان از نظر فکری از چیزی می زید که وجود خارجی ندارد و نخواهد داشت، در نهایت هرگز نمی تواند تصور کند که چه چیزهایی وجود دارند.
نظرات
250