قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
به هر میزان که زندگی با انسان میانه، سخت و بی ملاحظه برخورد کند، انسان این نیک بختی را دارد که مجبور نیست مدام زندگی را با اندیشیدن سپری کند.
نظرات
250