قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
برای رسیدن به حقیقت با کمبود ارقامی مواجه هستیم که برای این مهم کفایت می کرد و رویکرد فکری چیزی است که همواره این ارقام را تکمیل می کند.
نظرات
250