قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

سقراط
هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر رادر یک جا جمع کنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شکایت می بندند.
نظرات
250