قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

چارلی چاپلین
خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نکرده است.
نظرات
250