قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

بنجامین فرانکلین
بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است که قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می کنند.
نظرات
250