قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
به احتمال زیاد، دانش طی هزاران سال اسیر وجدان کاذب بوده است و زندگی متفکران بزرگ با تحقیر خود و عقده های پنهانی بسیار همراه بوده است.
نظرات
250