قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جرج برناردشاو
جوانی، زمانی است که شما پدر و مادر خود را بابت هر چیزی گناهکار می‌دانید و پختگی، زمانی است که می‌آموزید همه‌ی گناه‌ها به گردن بی‌تجربگی نسل جوانتر است.
نظرات
250