قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
اگر دشمن دارید، بدی او را با خوبی پاسخ ندهید؛ زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد، بلکه به او وانمود کنید که با این عمل خود به شما خدمت کرده است.
نظرات
250