قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
وقتی کسی از چیزی به طور کامل و برای مدتی طولانی صرفنظر کند، اگر تصادفاً آن را دوباره ببیند تقریباً تصور می کند که آن را دوباره کشف کرده است و شادی هر کاشفی چه باشکوه است.
نظرات
250