قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
براستی؛ ای کاش جنون شان را حقیقت نام بود، یا وفاداری و یا عدالت؛ اما دریغ که فضیلت شان در خدمت دراز زیستن و آسودگی نکبت بار است.
نظرات
250