قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آرتور شوپنهاور
خیلی کم اتفاق می افتد که نسبت به آنچه داریم احساس رضایت و خشنودی کنیم و در عوض، همیشه برای آنچه که نداریم تاسف می خوریم و غصه دار هستیم.
نظرات
250