قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جبران خلیل جبران
قلب شما در سکوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.
نظرات
250