قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
کسی که سفر می کند ناتوان از احساس است. برای همین هم کتابهای سفر در نقش کتابهای تجربه، چنین کم محتوا هستند و ارزش آنها قدردان خیال کسی است که آنها را نوشته است.
نظرات
250