قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ناپلئون بناپارت
تنها انقلاب خطرناک، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهایی که دلیل آن بی نانی باشد، بیش از نبرد با یک ارتش دویست هزار نفری بیم دارم.
نظرات
250