قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

هنری تورئو
از این نکته مشوق تر نمی توان یافت که بشر دارای قدرت انکار ناپذیری است که می تواند با تلاش و کوشش، آزادی زندگی خود را افزایش دهد.
نظرات
250