قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
همواره نظر دیگران را جویا شوید و مشورت کنید، ولی تصمیم نهایی را خودتان بگیرید؛ چون این شما هستید که می‌بایست پیامدها و نتایج آن را بپذیرید.
نظرات
250