قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
آن کس که شادمانه گام بر هیزم گردآورده برای سوزاندنش می نهد، بر درد غلبه نمی کند، بلکه بر احساس درد در جایی چیره می شود که انتظارش می رود.
نظرات
250