قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

ماهاتما گاندی
هفت گناه کبیره اینها هستند: ثروت بدون کار، لذت بدون وجدان، دانش بدون شخصیّت، سیاست بدون اصول، تجارت بدون اخلاق و عبادت بدون فداکاری.
نظرات
250