قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

لائوتسه
بر آنچه دارید خرسند باشید، و خود را با محیط وفق دهید. وقتی درک کنید که همه چیز در جهان با نظم و برنامه ریزی به جلو می رود، آنگاه جهان از آن شماست.
نظرات
250