قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

میلان کوندرا
آینده همیشه نیرومندتر از اکنون است. در حقیقت، این آینده است که درباره ی ما به داوری خواهد نشست و بی شک بدون هیچ گونه شایستگی.
نظرات
250