قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

چارلز رابرت داروین
موسیقی نیروی حیات بخشی است که به گونه ای اسرار آمیز، خاطره های فراموش شده دورترین روزهای زندگی را در قلبها بیدار می کند.
نظرات
250