قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جبران خلیل جبران
به روزگار شیرین رفاقت سفره خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید. به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل، سپیده می دمد و جان تازه می شود.
نظرات
250