قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
اگر قدرت انگاره ی خود را از قید و بند رها کنیم، خودباوری و بینشی در ما ایجاد می شود که محدودیت های گذشته مان را در هم می شکند.
نظرات
250