قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
همه‌ی رهبران بزرگ دنیا آموخته بودند که چگونه خودباوری و بی‌گمانی را پیش از هر کس و نخست از درون خودشان ببینند و باور کنند.
نظرات
250