قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
مسئولیت زندگانی خود را به دوش بگیرید. با خودباوری، آسودگی و پایداری تمام، با دشواری‌ها روبرو شوید تا به راهکارهای بسیار بهتری برسید.
نظرات
250