قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آلبرت انیشتین
ما موجودات فانی، علی رغم عمر کوتاه مان، از مواد ابدی و پایدار آفرینش ارزش هایی می آفرینیم که می تواند عمر جاوید داشته باشد.
نظرات
250