قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

جواهر لعل نهرو
باید به یاد داشته باشیم که پول به خودی خود ثمره ای ندارد و فقط ابزاری است که به ما کمک می کند تا با آن، کالاها را مبادله کنیم.
نظرات
250