قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

آنتونی رابینز
هر کسی دارای قوانین و ارزش های ویژه ای است که ممکن است با قوانین و ارزش های شما متفاوت [ =دیگرگون ] باشد؛ ارزش های آنها نه بهتر است و نه بدتر.
نظرات
250