قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

توماس ادیسون
من به هیچ وجه اجازه نمی دهمکه شرایط مرا ناامید کند. سه چیز لازم برای رسیدن به یک هدف با ارزش عبارت است از : کار ، استقامت و عقل سلیم.
نظرات
250