قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فیودور داستایفسکی
کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.
نظرات
250