قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

مارک تواین
یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.
نظرات
250