قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فرناندو پسوا
این انسانها که همواره مرا در بر می گیرند، ارواحی هستند که مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می کنند که مرا می شناسند.
نظرات
250