قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

زیگموند فروید
رابطه ی بین خود (ego) و نهاد (id) را می توان با رابطه ی بین سوار و اسب مقایسه کرد. اسب، تامین کننده ی انرژی و سوار، هدف گذار و راهنما است.
نظرات
250