قصارها

جملات قصار و سخن بزرگان

فردریش نیچه
اصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا می کند که برای آن، هدفی تعریف کنیم و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم رسید.
نظرات
250